Poster Sunuları

Poster 1: KOMPLİKE KRON KIRIĞI BULUNAN İNTRÜZE AÇIK APEKSLİ ÜST SANTRAL DİŞİN APEKSİFİKASYON TEDAVİSİ: VakaSunumu

Poster 2: KÖK KANAL TEDAVİSİ SIRASINDA ALET KIRIĞI OLUŞAN SOL ÜST BİRİNCİ MOLAR DİŞİN BY-PASS İLE TEDAVİSİ: VakaSunumu

Poster 3: Üç Köklü Maksiller Premolar Dişin Kök Kanal Tedavisi

Poster 4: HİPERDONTİ VAKASINDA SABİT ORTODONTİK TEDAVİ UYGULAMASI

Poster 5: SINIF II MALOKLÜZYONLU BİR BİREYDE
FONKSİYONEL TEDAVİ: OLGU SUNUMU

Poster 6: DİŞSEL SINIF III MALOKLÜZYONLU BİREYDE PİTTS 21
BRAKET SİSTEMİ İLE SABİT ORTODONTİK TEDAVİSİ

Poster 7: İSKELETSEL SINIF III ANOMALİYE SAHİP BİREYİN YÜZ
MASKESİ İLE ERKEN DÖNEM TEDAVİSİ

Poster 8: UNİLATERAL POSTERİOR ÇAPRAZ KAPANIŞA
SAHİP HASTADA HIZLI MAKSİLLER EKSPANSİYON
UYGULAMASI: OLGU SUNUMU

Poster 9: Alet Kırığı Bulunan Kronik Apikal Periodontitisli Mandibular Birinci Molar Dişin Bypass ile Tekrarlayan Kök Kanal Tedavisi

Poster 10: GEBE HASTADA PERİFERAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM:
OLGU SUNUMU

Poster 11: OKÜLER PROTEZLER DENTAL RADYOGRAFİLERDE NASIL GÖRÜNÜR?

Poster 12: KLİNİK TALON TÜBERKÜLÜ VE BERABERİNDE DENSİNVAGİNATUS-OLGU SUNUMU

Poster 13: ÖN DİLERDEKİ ÇAPRAZ KAPANIŞIN TEDAVİSİ OLGU SUNUMU

Poster 14: DİREKT KOMPOZİT REZİN RESTORASYONU İLE MAKSİLLER SANTRAL DİŞLER ARASINDAKİ DİASTEMANIN KAPATILMASI VE BİR YILLIK TAKİBİ

Poster 15: AQUAPORİNLER:İNFLAMATUAR HASTALIKLARDA POTANSİYEL HEDEFLER

Poster 16: SEPSİSTE GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Poster 17: IŞIK UYGULAMA TEKNİKLERİNİN BRAKET-KOMPOZİT BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Poster 18: Eksternal Kök Rezorbsiyonu Olan Üst Santral Dişin MTA ile Apeksifikasyonu

Poster 19: KERATİNİZE DİŞ ETİ MİKTARI YETERSİZ İMPLANTLARIN SERBEST DİŞ ETİ GREFTİ İLE TEDAVİSİ