Bildiri Örneği

Özet bildirileriniz hem Türkçe hem de İngilize olarak hazırlanmalı ve aşağıdaki yapılandırılmış özet şablonunda gönderilmelidir.

 

SUNUM BAŞLIĞI (BÜYÜK HARF)

İsim SOYİSİM1*

1Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı, Şehir, ÜLKE

*katılımcı e-mail, ORCID:

 

ÖZET (300 kelimeyi aşmamalıdır)

Amaç:

 

Materyal-Metot:

 

Bulgular:

 

Sonuç:

 

Anahtar Kelimeler: 3-5 kelime

Etik onay:

Teşekkür: (İstenirse)

 

TITLE (CAPITAL)

 

Name SURNAME1*

1University, Faculty, Department, City, COUNTRY

*participant e-mail, ORCID:

 

ABSTRACT (should not exceed 300 words)

Aim:

 

Material-Method:

 

Results:

 

Conclusion:

 

Keywords: 3-5 words

Ethical Statement:

Acknowledgement: (Optional)