Katılım Koşulları

 • Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımına açıktır.
 • Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Bildiri özet ve tam metinleri daha önce  bir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış olmalıdır. Bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
 • Bildiri özetleri 250 – 350 kelimeyi aşmamak koşuluyla, Türkçe ve İngilizce başvuru formu ile birlikte, 10 Eylül 2021 tarihine kadar http://webportal.yyu.edu.tr/udeas adresine gönderilmeli; Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu bağlamda, aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: 
 • Araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmelidir.
 • Kullanılan yöntem tanımlanmalıdır.
 • Bildiri özetleri Sempozyum konularına, bilimsel etiğe uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak, öncelikle Değerlendirme Kurulu ardından Bilim Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri 20 Eylül 2021 tarihinde web sayfasında duyurulacaktır.
 • Bildiri özeti ve bildiri tam metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri özet ve bildiri tam metninin elektronik ortamda basımına izin vermiş sayılır.
 • Bir bildiride en fazla 2 yazar bulunabilir. 
 • Tam metni gönderilmeyen bildiriler sempozyum programına dâhil edilmeyecek ve ‘Sempozyum Kitabı’nda yer almayacaktır.
 • Tam metinler, editörlerin değerlendirmesine tabi tutulacak ve editörler gerektiği takdirde tam metne dair düzeltme isteyebileceklerdir. Bu hususa uymayan çalışmalar yayımlanmayacaktır.
 • Katılımcı özet ve tam metni göndermiş olsa dahi ilgili oturumda sözlü bildiri ile katılım sağlamadığı takdirde katılım belgesi gönderilmeyecek, tam metni Sempozyum Kitabında yayımlanmayacaktır.
 • Sözlü sunumunu gerçekleştiren katılımcılara Katılım Belgesi pdf formatında e-posta ile gönderilecektir.
 • Oturumlarda bildiri sunumları için 15 dk. verilecektir.
 • Kabul edilmiş bildiri özetleri Üniversite web sayfasında, ISBN alınmış çevrimiçi-elektronik  ‘Bildiri Özetleri Kitapçığı’nda yayımlanacaktır.
 • Tam metin bildiriler Üniversite web sayfasında, ISBN alınmış çevrimiçi-elektronik  ‘Sempozyum Kitabı’nda yayımlanacaktır.
 • Sempozyuma katılım sınırlı sayıda olduğundan tüm katılımcıların (bildirilerdeki sorumlu yazarlar dışındaki diğer yazarlar; izleyiciler gibi) kayıt yaptırması zorunludur. Bildiri ile başvuru yapan sorumlu yazarın ayrıca kayıt yaptırması gerekli değildir.
 • Katılım ücretsizdir. 
 • Sempozyuma katılım sınırlı sayıdadır.