Bildiri Hazırlama ve Basım Kuralları

y Sempozyumda sunulacak bildirilerin etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Sempozyum Düzenleme Kurulu gönderilen bildirilerin kurumsal etik ve yasal izinlerinin alındığını varsaymaktadır ve bu konudaki olası ihlallerde herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
y Gönderilecek bildirilerin etik ilkeler temelinde hazırlanmış, bilimsel ve özgün niteliklerde olması beklenmektedir.
y Bildiriler daha önce bir bilimsel etkinlikte sunulmamış, bir yayın platformunda yayınlanmamış ve değerlendirmeye alınmamış olmalıdır.
y Bildiri başvuruları, Değerlendirme Kurulu tarafından ön elemeden geçirilecek, ardından çift kör hakemlik sistemi kullanılarak hakem değerlendirmelerine alınacaktır.
y Başvuru dosyası, Sempozyum internet sayfasının sağ üst bölümünde yer alan “Bildiri Gönder” butonu seçilerek gönderilmelidir. Bu sistemden ayrı olarak e-posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
y Bildiri özetleri sözcük işlemci programları (.doc, .docx uzantılı) kullanılarak hazırlanmalıdır.
y Başvuru dosyası, “Soyadı_Adı_SPAUS2021” şeklinde kaydedilerek sisteme yüklenmelidir.
y Başvuru dosyasında Türkçe-İngilizce başlık, yazar(lar)ın bilgileri, Türkçe kısa özet, İngilizce kısa özet ve Türkçe uzun özet yer almalıdır.
y Özet bölümü, iki yöne dayalı, tek bir paragraf olacak şekilde hazırlanmalı ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Kısa özet bölümleri 100-200 sözcük arasında olmalıdır.
y Kısa özetlerin altında koyulaştırılmış olarak Türkçe “Anahtar sözcükler:” ve İngilizce “Keywords:” başlıkları ile en az 3 en çok 5 anahtar sözcük belirtilmelidir.
Uzun özetler kaynakça dâhil olmak üzere 800-1500 sözcük arasında olmalıdır. 
y Görgül çalışmaların uzun özetleri giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynakça bölümlerini kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
y Kuramsal ve derleme çalışmaların uzun özetleri giriş, literatür, tartışma, sonuç ve kaynakça bölümlerine göre düzenlemelidir. Derleme çalışmalarında, araştırma konusuna dair önceki çalışmaların özetlenmesinin yanı sıra araştırmacı(lar) eleştirel bir bakış açısı sunulabilmelidir.
y Yazarlar bildiri başvurularını hazırlarken APA 7 (American Psychological Association 7th Edition) kurallarına uygun hareket etmelidir.
y Türkçe özetlerin yazımında Türk Dil Kurumu’nun güncel yazım kılavuzu dikkate alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.
y İngilizce özetin yazımında İngilizce dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir, cümlelerin yalın biçimde yazılmasına özen gösterilmelidir.
y Sayfalar her yönden 2,5 cm kenar boşluğu bırakılacak ve kâğıt boyutu A4 olarak belirlenecek şekilde düzenlenmelidir.
y Yazı tipi olarak metnin tamamında 12 punto Times New Roman kullanılmalı, satırlar arasında 1,15 aralık bırakılmalı (kısa özetlerde 1 satır aralığı) ve paragraf öncesi ve sonrası boşluklar kaldırılmalıdır.
y Bildiri başlığı ortalanmış, koyulaştırılmış, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
y Bildiri başlığı sırayla Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
y Bildiri sunumunu gerçekleştirecek yazar, dipnotta yıldız (*) işareti koyularak “Sorumlu Yazar” olarak belirtilmelidir.
y Yazarların ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numaraları dipnota eklenmelidir.  
y Yazar notları olması hâlinde dipnot olarak bildiri metninde belirtilmelidir. Örneğin, bildiri bir tez çalışmasının özetiyse ya da çalışmayı destekleyen kurum(lar) varsa bu kısımda belirtilmelidir. Teşekkür edilmek istenen kişi ve kurumların bilgileri de burada yer almalıdır.
y Kısaltmalar, ilk kullanıldıkları yerde parantez içinde açık biçimleriyle ifade edilmelidir.
y Bildiriler, bildiri şablonlarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Kısa özetler için bildiri şablonuna buradan, uzun özet için bildiri şablonuna ise buradan erişim sağlanabilir.
y Sempozyumda sunulan bildiri özetleri, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) ile “Bildiri Özetleri E-Kitapçığı” şeklinde yayınlanacaktır.
y Editörler, Bildiri E-Kitapçığında yayınlanacak çalışmalar için gerektiği takdirde düzeltmeler isteyebileceklerdir.
y Kabul edilen bildirilere dair her türlü yayın hakkı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü adına Sempozyum Düzenleme Kuruluna verilmiş sayılmaktadır.
y Yazarlara, Bildiri E-Kitapçığında yayınlanan çalışmalar için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Yazarlardan araştırmalarının yayınlanması için ücret talep edilmeyecektir.
y Yayınladıktan sonra, Bildiri E-Kitapçığında herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
y Sempozyumda sunulan bildirilerin, isteyen katılımcılar olması hâlinde, editörlü kitapta bölüm olarak tanınmış bir yayın evinden basılması planlanmaktadır.